INNER MONGOLIA ART MUSEUM, HOHHOT, MONGOLIE INTERIEURE
Curator : Tian Ye

Inauguration le 20 octobre 2017

IN THE CENTER OF ITS HALO
2017, installation
Nathalie Junod Ponsard

Artistes :Jing Ai

Elina Brotherus
Song Dong
Marlene Dumas
Olafur Elliasson
Yang Fudong
Nathalie Junod Ponsard
Fang Lijun
Michelangelo Pistoletto
Li Qiang
Wang Qingsong
Mireya Samper
Brian Tolle
Liu Wei
Chen Wenling
Cang Xin
Yin Xiuzhen
Jiao Xingtao
Ma Yuan
Xu Zhongmin
Qi Zhilong
Jia Zhangke